Overeenkomst Tot Arbeidsbemiddeling (versie december 2015)

Overwegende dat:

a. Integrand een stichting is welke tot doel heeft de bedrijfsvaardigheden van academische  studenten te bevorderen;

b. Integrand dit onder meer doet door voor Kandidaten te bemiddelen bij het vinden van stages  en werk;  
c. Opdrachtgever voor een of meer functies op zoek is naar een of meer Kandidaten;  
d. Opdrachtgever van Integrands bemiddeling bij het tot stand komen van een of meer  overeenkomsten tot stage of arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten wenst  gebruik te maken en bereid is hiervoor een vergoeding te betalen; en  
e. Integrand onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst bereid is te  bemiddelen bij het tot stand komen van een of meer overeenkomsten tot stage of arbeid tussen  Opdrachtgever en een of meer Kandidaten. 

Zijn het navolgende overeengekomen:

 
1. OPDRACHT

1.1. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn namens zijn/haar Bedrijf een opdracht tot bemiddeling uit te kunnen zetten. Tevens verklaart Opdrachtgever bevoegd te zijn hiermee het akkoord voor betaling te geven. Opdrachtgever draagt aan Integrand op tegen een hieronder beschreven vergoeding op verzoek te bemiddelen bij het tot stand komen van een of meer overeenkomsten tot stage of  arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten ter vervulling van een of meerdere  
functies (de "Functies") welke opdracht Integrand aanvaardt. 

1.2. Voor iedere Functie waarvoor Opdrachtgever bemiddeling van Integrand wenst zal  
Opdrachtgever zijn verzoek tot bemiddeling aan Integrand kenbaar maken door gebruikmaking  van het door Integrand ter beschikking te stellen of reeds ter beschikking gestelde digitale  formulier de "Opdracht". Voor zover Integrand dit wenst zal de Opdrachtgever naast de  
informatie opgenomen in het formulier ten behoeve van de bemiddeling door Integrand alle  benodigde informatie verschaffen omtrent de Opdrachtgever en betreffende Functie. 

1.3. Integrand zal aan de hand van de aan haar door Opdrachtgever ter beschikking gestelde  Opdracht Kandidaten selecteren voor een Functie. Na deze selectie zal Integrand in ieder geval  het Curriculum Vitae (zonder NAW gegevens) van Kandidaten aan Opdrachtgever ter beschikking  stellen.  

1.4. Indien gewenst door Opdrachtgever verzorgt Integrand de totstandkoming van een gesprek  tussen Opdrachtgever en Kandidaat.  

1.5. Op basis van de door Integrand verstrekte gegevens en de eventueel gevoerde gesprekken  maakt Opdrachtgever al dan niet een keuze tot het doen van een aanbod aan een Kandidaat tot  het aangaan van een overeenkomst van stage of arbeid tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

 

2. VERGOEDING

2.1. Bemiddelingsvergoeding: Indien Opdrachtgever en Kandidaat zijn overeengekomen dat  Kandidaat na bemiddeling door Integrand bij Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten,  een stage gaat volgen of anderszins een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan binnen hetzelfde of een andere entiteit van diens Bedrijf, is  Opdrachtgever aan Integrand een bemiddelingsvergoeding verschuldigd van  497,50 euro exclusief BTW per Kandidaat (de "Bemiddelingsvergoeding"). Deze zal binnen een maand na overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat gefactureerd worden. Jaarlijks is Integrand in  de mogelijkheid de Bemiddelingsvergoeding met de inflatie prijsstijging te verhogen.

2.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling door Opdrachtgever in  euro’s door overmaking per bank op de door Integrand aangegeven bankrekening binnen veertien  dagen na factuurdatum.

 

3. ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Op deze Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing de algemene voorwaarden  van Integrand bij de bemiddeling tot arbeid, waarvan Opdrachtgever verklaart een exemplaar te  hebben ontvangen.