HDB Tekenburo - 3D Infra Engineering

Company information

Wat op het oog een rustig landschap lijkt, is ondergronds veel meer dan dat. HDB verschaft inzicht in wat je niet ziet. Wij brengen nieuwe en bestaande netwerken van kabels en leidingen in kaart. Die netwerken worden steeds complexer, want de vraag naar elektriciteit, water, glasvezel en riool blijft stijgen. We willen hier graag een volgende stap in gaan maken door ondergrondse infrastructuur in 3D-modellen te ontwikkelen. HDB innoveert in de ontwikkeling van BIM in de Infrastructuur. Wij geloven dat 3D techniek de toekomst is! Pionieren in het inzichtelijk maken van de bestaande infrastructuur en het engineeren van nieuwe tracés is onze expertise.


What appears to be a quiet landscape, is much more underground then you can imagine. HDB provides insight into what you do not see. We map out new and existing networks of cables and pipes. These networks are becoming increasingly complex, because the demand for electricity, water, fiber optics and sewer continues to rise. We would like to take the next step by developing underground infrastructure in 3D models. HDB innovates in the development of BIM in Infrastructure. We believe that 3D technology is the future! Our expertise is pioneering in providing insight into the existing infrastructure and engineering new routes.

Job information

o De primaire opdracht bestaat uit het bouwen van een intelligent 3D model.
o in kaart brengen van de ondergrondse infrastructuur;
o 3D engineering;
o knelpunten, fouten en onmogelijkheden inzichtelijk maken;
o door fouten en onmogelijkheden in een vroeg stadium te ontdekken, verloopt de uitvoering van een project efficiënter. Tevens worden meerwerk en faalkosten hierdoor tot een minimum beperkt.


o The primary assignment consists of building an intelligent 3D model.
o mapping the underground infrastructure;
o 3D engineering;
o clarifying bottlenecks, errors and impossibilities;
o by discovering errors and impossibilities at an early stage, the implementation of a project runs more efficiently. This also means that additional work and failure costs are kept to a minimum.

Job requirements

Minimaal HBO denkniveau, een actieve en zelfstandige werkhouding, ervaring met autodesk software (denk aan Autocad, Civil 3D en Infraworks), affiniteit voor de infrabranche


Minimum HBO level of thinking, an active and independent attitude, experience with autodesk software (think of Autocad, Civil 3D and Infraworks), affinity for the infrastructure sector

What does your company?

Begeleiding tijdens het stagetraject, vrijheid om je eigen visie te verwerken in de opdracht, meedraaien binnen het bedrijf


Guidance during the internship, freedom to incorporate your own vision into the assignment, to participate within the company