IDGis
IDGis - Stage Software Ontwikkelaar

Study phase

WO Bachelor 3, WO Pre-Master, WO Master, HBO Bachelor 3, HBO Bachelor 4, HBO Master

Region

Overijssel

Days

4, 5

Required languages

English OR Dutch

Function

ICT

Industry

Information & Communication Technology (ICT), Landbouw, Overheid en instituties

Months

3, 4, 5, 6

Place of work

Volledig op kantoor

About us

We offer solutions, advice and hosting for organizations that manage geo-data themselves and/or want to make optimal use of geodata. IDgis develops software for the management, access, display and use of spatial data, such as viewers, data publishing software and GIS analysis tools. Our specialty is Open Source software, which is often an excellent and cost-effective alternative to closed-source products.Our customers are mainly government organizations, engineering firms and real estate managers. IDgis also regularly participates as a specialist partner in large-scale ICT projects. Our knowledge and skills are at their best in challenging projects.

Job description

Afhankelijk van jouw achtergrond, wensen en interesses bepalen we samen met jou, welke opdracht het best bij je past. Je kunt denken aan:

  1. Ontwikkelen service-api OD-tekst: OD-tekst is een op MS-Word gebaseerde tool, die IDgis heeft ontwikkeld om Omgevingsdocumenten te maken. Het huidige OD-tekst is een desktop versie, deze moet worden omgezet naar een cloud versie.
  2. De huidige mock-up van onze GIO-Beheer applicatie uitwerken naar een werkende versie. De GIO-beheer applicatie is een beheertool voor de geo-informatie behorende bij omgevingsdocumenten.
  3. De huidige mock-up van onze Regelingen Versie Beheer applicatie uitwerken naar een werkende versie. Omgevingsdocumenten (regelingen) kunnen/zullen worden gewijzigd in de loop van de tijd. Deze wijzigingen moeten worden bijgehouden en weer resulteren in nieuwe versies van regelingen.
  4. Systematiek ontwerpen om wijzigingen in locatiegegevens (b.v. na BGT wijzigingen) automatisch te laten doorwerken in de daaraan gerelateerd omgevingsdocumenten


Alle stageopdrachten dragen concreet bij aan de projecten van IDgis voor klanten. Daarbij speelt softwareontwikkeling om gemeenten, provincies en rijk te faciliteren bij het implementeren van de Omgevingswet een centrale rol.


Depending on your background, wishes and interests, we will determine together with you, which assignment suits you best. You can think of: 

  • Develop service api OD-text: OD-text is an MS-Word based tool, developed by IDgis to create Environment documents. The current OD-text is a desktop version, it needs to be converted to a cloud version. 
  • Elaborate the current mock-up of our GIO Management application to a working version. The GIO Management application is a management tool for the geo-information associated with environmental documents.
  • Develop the current mock-up of our Regulations Version Management application to a working version. Environmental documents (regulations) can/will be changed over time. These changes need to be tracked and again result in new versions of regulations.
  • Designing a system to automatically incorporate changes in location data (e.g. after BGT changes) into the related environmental documents. 

All internship assignments contribute concretely to IDgis' projects for customers. Software development to facilitate municipalities, provinces and government in implementing the Environment Act plays a central role. 

Requirements

Wat breng jij mee?

Je bent toe aan een stage, afstuderen of je wilt als werkstudent aan de slag. We verwachten van jou dat je een studie op HBO- of WO-niveau doet, waarbij programmeren met Java en/of Javascript onderdeel is van de opleiding. Ook mensen die een carrière-switch overwegen zijn welkom. Om bij ons team te passen, zou het mooi zijn als je vooral nieuwsgierig en leergierig bent. Ben je in de eindfase van je studie, dan is er zicht op een contract na succesvol afronden van je stage.


What do you bring?

You are ready for an internship, graduation or you want to work as a working student. We expect you to be studying at a college or university level, where programming with Java and/or Javascript is part of the course. People who are considering a career switch are also welcome. To fit in with our team, it would be nice if you are especially curious and eager to learn. If you are in the final phase of your study, there is the possibility of a contract after successful completion of your internship. 

Working conditions

Bij ons zie je hoe software ontwikkeling werkt vanaf ontwerp tot implementatie. Je ontwikkelt je verder als software engineer en zal en passant veel kennis oppikken door de formele en informele contacten met je collega's. Ook kan je ervaren hoe het is om te werken in een kleine compacte organisatie.


With us you will see how software development works from design to implementation. You will develop further as a software engineer and will en passant pick up a lot of knowledge through the formal and informal contacts with your colleagues. You can also experience what it is like to work in a small compact organization.

Apply