Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
 1. Integrand: Stichting Integrand, de rechtspersoon die bemiddelt tussen opdrachtgever en kandidaten met als doelstelling het totstandkomen van een stage- of arbeidsovereenkomst.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder de overeenkomst tot arbeidsbemiddeling één of meer opdrachten tot arbeidsbemiddeling verstrekt.
 3. Kandidaat: degene die door Integrand wordt geselecteerd voor een functie bij de Opdrachtgever.
 4. Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Integrand tot het bemiddelen van Integrand bij de totstandkoming van een overeenkomst tot arbeid of stage tussen Opdrachtgever en één of meer Kandidaten. De opdrachtgever dient zonder instemming van Integrand geen contact op te nemen met kandidaten. 
 5. Opdracht: ieder verzoek onder de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling van Opdrachtgever aan Integrand tot bemiddeling voor een functie die is omschrevenin het daartoe bestemde formulier.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere Opdracht en de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling.
 2. Integrand sluit de toepasselijkheid uit van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Door het aangaan van de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling en het geven van Opdrachten aanvaardt de Opdrachtgever dat eventueel door hem gehanteerde algemenevoorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling en daaronder gegeven Opdrachten.
Artikel 3 Aansprakelijkheid
 1. Integrand is niet aansprakelijk indien een door Opdrachtgever geselecteerde Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Integrands aansprakelijkheid voor geleden schade zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever voor bemiddeling van de betreffende Kandidaat in rekening is gebracht.
Artikel 4 Betaling
 1. Integrand zal aan Opdrachtgever de Bemiddelingsvergoeding in rekening brengen indien Opdrachtgever en Kandidaat zijn overeengekomen dat Kandidaat na bemiddeling door Integrand bij Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, een stage gaat volgen of anderszins een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de betaling door Opdrachtgever in euro’s door overmaking per bank op de door Integrand aan te wijzen bankrekening binnen veertien [14] dagen na factuurdatum.
 3. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie van Integrand en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 4. Indien de opdrachtgever niet heeft voldaan binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Integrand onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is in dat geval aan Integrand over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 1% per maand, een gedeelte van de maand te rekenen voor één maand, vanaf de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag der gehele afdoening. Tevens wordt de opdrachtgever op het moment dat Integrand tot incasso overgaat de kosten in- en buitenrechte van deze incasso verschuldigd. Bij betalingen worden rente en kosten in- en buitenrechte primair berekend.
Artikel 5 Reclames
 1. Reclames omtrent facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk aan Integrand kenbaar te worden gemaakt.
 2. Ook tijdig ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
Artikel 6 Evenementen
 1. Deelname aan een evenement via of van Integrand is voor de student ten allen tijde gratis, tenzij de student zich na de vastgestelde inschrijfdeadline afmeldt of onaangekondigd niet aanwezig is. Wanneer dat het geval is, wordt een bedrag van €10,- in rekening gebracht bij de student. Met een evenement van of via Integrand wordt gedoeld op alle evenementen waarvoor de student zich heeft aangemeld via www.integrand.nl.