Overeenkomst tot arbeidsbemiddeling

Partijen:
 1. Stichting Integrand Nederland statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3512 NK) Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 41151681 (“Integrand”); en
   
 2. [Klant] statutair gevestigd te [Plaatsnaam] en kantoorhoudende te [Plaatsnaam + postcode], ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer [KVK nummer] (“Opdrachtgever”);

Integrand en [Klant] hierna gezamenlijk tevens te noemen “Partijen” en ieder afzonderlijk “Partij”.

 

Overwegende dat:
 1. Integrand een stichting is welke tot doel heeft de bedrijfsvaardigheden van academische studenten (hierna “Kandidaten”) te bevorderen onder meer door het verbinden van Kandidaten met bedrijven;
 2. Integrand verantwoordelijkheid neemt voor de bemiddeling van Kandidaten bij het vinden van stages en werk;
 3. De Opdrachtgever op zoek is naar Kandidaten voor één of meer functies;
 4. De Opdrachtgever van Integrands bemiddeling bij het tot stand komen van één of meer overeenkomsten tot stage of arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten wenst gebruik te maken en bereid is hiervoor een vergoeding te betalen; en
 5. Integrand onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst bereid is te bemiddelen bij het tot stand komen van een of meer overeenkomsten tot stage of arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten.

 

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

        1. OPDRACHT

1.1 Opdrachtgever verzoekt Integrand, tegen een hieronder beschreven vergoeding, te bemiddelen bij het tot stand komen van een of meer overeenkomsten tot stage of arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten ter vervulling van een of meerdere functies (de “Functie”) welke opdracht Integrand aanvaardt. 

1.2 Voor iedere Functie waarvoor Opdrachtgever bemiddeling van Integrand wenst, zal Opdrachtgever zijn verzoek tot bemiddeling aan Integrand kenbaar maken door gebruikmaking van het door Integrand ter beschikking te stellen of reeds ter beschikking gestelde digitale formulier (hierna: “Opdracht”). Voor zover Integrand dit wenst zal de Opdrachtgever naast de informatie opgenomen in het formulier ten behoeve van de bemiddeling door Integrand alle benodigde informatie verschaffen omtrent de Opdrachtgever en betreffende de Functie.

1.3 Integrand zal aan de hand van de aan haar door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Opdracht, Kandidaten selecteren voor een Functie. Na deze selectie zal Integrand in ieder geval het Curriculum Vitae (zonder NAW gegevens) van Kandidaten aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

  1. 1.3.1 Integrand zal aan de hand van de aan haar door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Opdracht alle benodigde informatie op haar website plaatsen omtrent de Opdrachtgever en de Functie.
  2.  
  1. 1.3.2 Integrand verschaft de mogelijkheid tot het plaatsen van informatie omtrent de Functie op externe kanalen van samenwerkingspartners van Integrand, zoals nieuwsbrieven en online vacatureoverzichten. Dit kan bevorderlijk zijn voor het vinden van een geschikte kandidaat voor de Functie. Wanneer Opdrachtgever Integrand toestemming verleent voor het plaatsen van informatie omtrent de Functie op een dergelijk kanaal, zal Integrand altijd om uitdrukkelijke toestemming aan Opdrachtgever vragen voordat zij overgaat tot het plaatsen van deze informatie.
  2.  
  3. 1.3.1. Opdrachtgever geeft Integrand WEL/GEEN toestemming tot promotie van de Functie op kanalen van externe partijen, zoals bedoeld in 1.3.2.

1.4 Indien gewenst door Opdrachtgever verzorgt Integrand de totstandkoming van een gesprek tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

1.5 Op basis van de door Integrand verstrekte gegevens en de eventueel gevoerde gesprekken maakt Opdrachtgever al dan niet een keuze tot het doen van een aanbod aan een Kandidaat tot het aangaan van een overeenkomst van stage of arbeid tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

1.6 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om zelf een Kandidaat te zoeken voor de vacature en Kandidaat buiten de bemiddeling van Integrand om aan te nemen. Een voorgedragen Kandidaat door Integrand kan niet buiten de bemiddeling van Integrand worden aangenomen ook indien sprake is van een vacature waarvoor de Kandidaat niet is aangedragen.

1.7 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de Opdracht in te trekken en de vacature te sluiten op voorwaarde dat er geen Kandidaat zich in het proces van bemiddeling bevindt.

        2. VERGOEDING
 
2.1 Indien Opdrachtgever en Kandidaat zijn overeengekomen dat Kandidaat als gevolg van bemiddeling door Integrand bij Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, een stage gaat volgen of anderszins een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan binnen hetzelfde of een andere entiteit van diens Bedrijf, is Opdrachtgever aan Integrand een vergoeding verschuldigd van 560,- euro exclusief BTW per Kandidaat (hierna “Bemiddelingsvergoeding”). Deze zal binnen een maand na overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat gefactureerd worden. Jaarlijks is Integrand in de mogelijkheid de Bemiddelingsvergoeding met de inflatie prijsstijging te verhogen.

 

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling door Opdrachtgever in euro’s door overmaking per bank op de door Integrand aangegeven bankrekening binnen veertien [14] dagen na factuurdatum.

2.3 De Bemiddelingsvergoeding wordt met 50% gematigd indien de aangenomen Kandidaat binnen veertien dagen na totstandkoming van een overeenkomst tot arbeid tussen Opdrachtgever en Kandidaat wordt beëindigd door de Kandidaat, tenzij die beëindiging zijn grondslag vindt in onvoorziene omstandigheden van de Kandidaat, als gevolg waarvan de Kandidaat redelijkerwijs niet geacht kan worden om de tot stand gekomen overeenkomst na te komen. In het laatste geval is Opdrachtgever geen Bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Integrand.
 
      3. ALGEMENE VOORWAARDEN
 
3.1 Op deze Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Integrand bij de bemiddeling tot arbeid. Bij het tekenen van deze overeenkomst tot arbeidsbemiddeling verklaart Opdrachtgever in te stemmen met de algemene voorwaarden van Integrand. De algemene voorwaarden van Integrand zijn te vinden via de volgende link: https://www.integrand.nl/algemenevoorwaarden/.
 
Maart 2021