Overeenkomst tot arbeidsbemiddeling

Partijen:
  1. Stichting Integrand Nederland statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3512 NK) Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 41151681 (“Integrand”); en
     
  2. [Klant] statutair gevestigd te [Plaatsnaam] en kantoorhoudende te [Plaatsnaam + postcode], ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer [KVK nummer] (“Opdrachtgever”);

Integrand en [Klant] hierna gezamenlijk tevens te noemen “Partijen” en ieder afzonderlijk “Partij”.

 

Overwegende dat:
  1. Integrand een stichting is welke tot doel heeft de bedrijfsvaardigheden van academische studenten (hierna “Kandidaten”) te bevorderen onder meer door het verbinden van Kandidaten met bedrijven;
  2. Integrand verantwoordelijkheid neemt voor de bemiddeling van Kandidaten bij het vinden van stages en werk;
  3. De Opdrachtgever op zoek is naar Kandidaten voor één of meer functies;
  4. De Opdrachtgever van Integrands bemiddeling bij het tot stand komen van één of meer overeenkomsten tot stage of arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten wenst gebruik te maken en bereid is hiervoor een vergoeding te betalen; en
  5. Integrand onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst bereid is te bemiddelen bij het tot stand komen van een of meer overeenkomsten tot stage of arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten.

 

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

        1. OPDRACHT

1.1 Opdrachtgever verzoekt Integrand, tegen een hieronder beschreven vergoeding, te bemiddelen bij het tot stand komen van een of meer overeenkomsten tot stage of arbeid tussen Opdrachtgever en een of meer Kandidaten ter vervulling van een of meerdere functies (de “Functie”) welke opdracht Integrand aanvaardt. 

1.2 Voor iedere Functie waarvoor Opdrachtgever bemiddeling van Integrand wenst, zal Opdrachtgever zijn verzoek tot bemiddeling aan Integrand kenbaar maken door gebruikmaking van het door Integrand ter beschikking te stellen of reeds ter beschikking gestelde digitale formulier (hierna: “Opdracht”). Voor zover Integrand dit wenst zal de Opdrachtgever naast de informatie opgenomen in het formulier ten behoeve van de bemiddeling door Integrand alle benodigde informatie verschaffen omtrent de Opdrachtgever en betreffende de Functie.

1.3 Integrand zal aan de hand van de aan haar door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Opdracht, Kandidaten selecteren voor een Functie. Na deze selectie zal Integrand in ieder geval het Curriculum Vitae (zonder NAW gegevens) van Kandidaten aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

1.4 Indien gewenst door Opdrachtgever verzorgt Integrand de totstandkoming van een gesprek tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

1.5 Op basis van de door Integrand verstrekte gegevens en de eventueel gevoerde gesprekken maakt Opdrachtgever al dan niet een keuze tot het doen van een aanbod aan een Kandidaat tot het aangaan van een overeenkomst van stage of arbeid tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

1.6 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om zelf een Kandidaat te zoeken voor de vacature en Kandidaat buiten de bemiddeling van Integrand om aan te nemen. Een voorgedragen Kandidaat door Integrand kan niet buiten de bemiddeling van Integrand worden aangenomen ook indien sprake is van een vacature waarvoor de Kandidaat niet is aangedragen.

1.7 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de Opdracht in te trekken en de vacature te sluiten op voorwaarde dat er geen Kandidaat zich in het proces van bemiddeling bevindt.

        2. VERGOEDING
 
2.1 Indien Opdrachtgever en Kandidaat zijn overeengekomen dat Kandidaat als gevolg van bemiddeling door Integrand bij Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, een stage gaat volgen of anderszins een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan binnen hetzelfde of een andere entiteit van diens Bedrijf, is Opdrachtgever aan Integrand een vergoeding verschuldigd van 537,50 euro exclusief BTW per Kandidaat (hierna “Bemiddelingsvergoeding”). Deze zal binnen een maand na overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat gefactureerd worden. Jaarlijks is Integrand in de mogelijkheid de Bemiddelingsvergoeding met de inflatie prijsstijging te verhogen.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling door Opdrachtgever in euro’s door overmaking per bank op de door Integrand aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

2.3 Wanneer een Kandidaat op eigen initiatief met uitzondering van onvoorziene persoonlijke omstandigheden de samenwerking tussen Kandidaat en Opdrachtgever beëindigd binnen veertien dagen vanaf de startdatum van Kandidaat, is de Opdrachtgever 268,75 euro exclusief BTW voor de Kandidaat aan Integrand verschuldigd, in plaats van de bovengenoemde 537,50 euro exclusief BTW. 

2.4 Het staat Integrand vrij om te bepalen welke omstandigheden worden verstaan onder onvoorziene persoonlijke omstandigheden.

      3. ALGEMENE VOORWAARDEN
 
3.1 Op deze Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Integrand bij de bemiddeling tot arbeid. Bij het tekenen van deze overeenkomst tot arbeidsbemiddeling verklaart Opdrachtgever in te stemmen met de algemene voorwaarden van Integrand. De algemene voorwaarden van Integrand zijn te vinden via de volgende link: https://www.integrand.nl/algemenevoorwaarden/.
 
Januari 2019